Mentoring otevírá dveře  

PROJEKT UKONČEN!

 

Cílem projektu "Mentoring otevírá dveře" je přenos inovativních, v zahraničí ověřených a účinných nástrojů pro zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny žen v předdůchodovém věku do ČR v rámci mezinárodní spolupráce. Tyto nástroje - různé formy mentoringu adaptovat na místní podmínky, pilotně ověřit jejich funkčnost za aktivní účasti CS, provést následné úpravy a zavést je do praxe.

CS je ve velké míře ohrožena dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu nižší konkurenceschopnosti na TP. Problémem je nižší schopnost adaptace na změny, v případě neúspěchu ztráta sebevědomí, pasivita až rezignace. Běžně aplikované nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), především rekvalifikační kurzy, zde

selhávají, nutné je prolomení negativního přístupu CS, její posílení, správné nasměrování k návratu na TP. A právě to je smyslem přenosu fungujících inovací ze zahraničí: z Litvy a Finska, kde se již delší dobu pro zvýšení zaměstnanosti této CS úspěšně využívá mentoring v různých formách - např. vizuální mentoring, skupinový sociální mentoring (LT), virtuální mentoring (FI).

Zahraničními partnery jsou organizace, které mají v dané oblasti rozsáhlé zkušenosti. SIF z Litvy je nositelem inovací, které aplikuje mj. v mezinárodních projektech, partner Sabini Consulting získal evropské ocenění "Investment in Skills". Jejich know-how bude v projektu využito a spjato s dosud využívanými metodami v ČR, jejichž nositelem je žadatel - společnost ATHENA a partner - Centrum mentoringu (CM). Kombinací nástrojů a jejich adaptací vznikne unikátní inovativní Metodika komplexního Programu mentoringu, která bude hlavním produktem projektu, určeným pro Job cluby při ÚP a pro začlenění do vzdělávacích programů partnerů. Díky přidané hodnotě produktu bude přenos inovací multilaterální.

 
Klíčovými aktivitami projektu jsou:
KA 1: Přenos inovace
KA 2: Adaptace inovace
KA 3: Pilotáž - ověření funkčnosti inovace v podmínkách ČR
KA 4: Šíření výstupů projektu a zavedení inovace do praxe
 
webové stránky projektu: www.mentoringoteviradvere.cz
 
 

Aktuality:

Přinášíme Vám všechny výstupy projektu, které si nyní můžete stáhnout.
 

Metodika komplexního Programu mentoringu v CZ Metodika mentoringu_final.pdf (1,2 MB)

Metodika komplexního Programu mentoringu v AJ MOD_Metodika_EN_FV.pdf (1,6 MB)

E-zpravodaj v CZ zpravodaj MOD.pdf (3,5 MB)

E-zpravodaj v AJ newsletter of the project MOD.pdf (3,7 MB)

Sborník z konference v CZ Sborník_CZ_FV.pdf (1,5 MB)

Sborník z konference v AJ SborníkAJ.pdf (1,4 MB)

 
Závěrečná konference projektu proběhla 7.11.2014 v Ostravě.

Jednou z posledních aktivit projektu byla závěrečná konference, která proběhla dne 7.11.2014 v Hotelu Harmony Club v Ostravě, Mariánských Horách. Konference měla velice nabitý a zajímavý program - projektová manažerka Ing. Hana Matoušková představila projekt, poté předala slovo mentorce PhDr. Ing. Haně Danihelkové, která hovořila o pilotáži a výstupech projektu. Studie aktivní politiky zaměstnanosti byla představena také. Následoval vstup s účastnicemi z pilotáže, které v dialogu s moderátorem sdělovaly své dojmy a zkušenosti z pilotního ověřování. Poté přišla řada na příspěvky zástupců zahraničních partnerů z Litvy a Finska, které představily své organizace a metody, které používají při práci oni. Po obědě pak pokračovala Ing. Michaela Holišová, která svůj výstup zaměřila na důležitost hodnoty sebe sama a aktivně zapojila také publikum. Další dvě mentorky individuálního mentoringu, Ing. Jana Mecnerová a Světlana Ličková, a sdílely své zkušenosti z aplikace této metody posléze. Následovala diskuse u kulatých stolů, v rámci kterých bylo možno sdílet názory na implementaci nástrojů pro podporu zaměstnanosti cílové skupiny, žen nad 50 let, v ČR. Dle hojné účasti a vyplněných evaluačních dotazníků přítomnými můžeme soudit, že konference proběhla velice úspěšně.