NOVOU CESTOU

Název projektu: NOVOU CESTOU

Doba realizace projektu:  1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

Reg. č. projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002659

Forma financování: Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky

 

Jaký problém řeší?

Projekt je zaměřen na podporu uchazečů o zaměstnání vedených v evidenci Úřadu práce po dobu více než 5 měsíců.

Tyto osoby budou mít možnost v rámci projektu absolvovat:

1. Individuální poradenství a motivace – mentoring, každý účastník bude po celou dobu účasti v projektu provázen mentorem na desíti individuálních schůzkách po 1,5hod. popř. dalších telefonické a e-mailové komunikace za účelem zjištění osobnostních a kvalifikačních předpokladů pro volbu povolání. Mentor také diagnostikuje potřeby účastníků v oblasti a rozvoje komunikačních a sociálních kompetencí, s účastníkem pracuje na odstranění psychických bloků a zvyšuje a udržuje jeho osobní motivaci k uplatnění na trhu práce. Mentor rozvíjí osobnostní potenciál jedinců, spolupracuje na odblokování bariér jedince, podporuje sebepoznání, podporuje schopnost převzít zodpovědnost za svůj život do vlastních rukou, podporuje rozvoj samostatnosti jedince. Využívá mentoringu a koučinku jako metody rozvoje osobnosti.

 

2. Skupinové motivace – kurzy – s cílem aktivizovat účastníky a odblokovat bariéry bránící jejich vstupu a realizaci na trhu práce na tematických workshopech:

 

A.      Probouzení tvořivosti – zážitkový workshop je zaměřen na probuzení tvořivosti a vytvoření prostoru pro dennodenní kreativitu a inovace. Praktickým výstupem mohou být nové postoje, nápady, zvýšené sebepoznání zvýšená motivace.

 

B.      Spolupracující týmy – praktický workshop umožní hlouběji nahlédnout do tajů psychologie, typologie, teorie motivace a procesů rozhodování a spolupráce s druhými. Prostřednictvím cvičení, experimentů simulací a diskuzí pomáhá díky vlastnímu prožitku pochopit sama sebe.  Je zaměřen na motivaci, týmovou práci, myšlení mimo zajeté koleje.

 

C.      Sebepoznání – praktický workshop je zaměřen na podporu sebepoznání, poznání svých dispozic, podporu sebeuvědomění a uvědomění si své vlastní cesty životem, hodnot, které jsou pro jedince podstatné, cílů, ke kterým směřuje.

 

D.      Budoucnost – praktický workshop zaměřený na vize a plány do budoucna v souvislosti

 aktuálního stavu jedince, možnosti jejich realizace, podpůrné týmy apod.

 

3. Rekvalifikace

Cílem je zvýšení kvalifikace účastníků v souladu s jejich individuálními předpoklady a požadavky profese, kterou si spolu s budoucími zaměstnavateli vybrali a ke které mají předpoklady.

 

4. Zaměstnání

Cílem je zajistit pracovní místa pro účastníky projektu.  Pro 12 osob budou pracovní pozice podpořeny mzdovými příspěvky po dobu 9 měsíců, tak aby účastníci získali praxi v odbornosti, získané rekvalifikací.

 

 

Cíle projektu

- Podpořit cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou více než 5 měsíců vedeni v evidenci Úřadu práce.

- Odstranit kvalifikační bariéry, které cílovou skupinu limitují v nástupu do zaměstnání, prostřednictvím rekvalifikačních kurzů. 

- Finančně podpořit 12 pracovních míst pro účastníky projektu.

 

Jaké jsou formy přímé podpory?

Účastníkům projektu je kromě možnosti účasti na aktivitách poskytována přímá podpora ve formě proplácení výdajů:

-          Mzdové příspěvky zaměstnavatelům,

-          Cestovné na motivační kurzy a mentoring,

-          Stravné na rekvalifikačních kurzech,

-          Občerstvení na motivačních kurzech,

-          Vstupní prohlídku do zaměstnání pro 12 osob,

-          Výpis z rejstříku trestů při vstupu do zaměstnání pro 12 osob.

 

Kdy aktivity projektu začínají?

Motivační kurzy začnou od ledna 2017 na adrese Horní 1492/55, 703 00 Ostrava-Hrabůvka..

Dohodu o účasti si můžete stáhnout zde.

 

Kam se obrátit pro informace?

Pro další informace o projektu se lze obrátit na pracovníky projektu:

Ing. Jana Kavková, tel. 773 408 090, e-mail: kavkova@centrummentoringu.cz (koordinace projektu)

Mgr. Andrea Martínková, tel. 720 730 351, e-mail: chrapkova@centrummentoringu.cz (finanční manažer projektu)